A KÁRPÁTHÁLÓ EGYESÜLET KÖZGYŰLÉST TART
 
Időpont: 2017. 05. 23. 11 óra (határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés: 05. 24. szerda 11 óra)
 
Helyszín: Veszprém, Oktker-Nodus Kiadó Kft. székháza (Veszprém, Bartók Béla u. 12.)
 

FOLYAMATBAN LÉVŐ PROJEKTÜNK

 

A Kárpát-medence régióiban élő, időskorú lakosság életkörülményeinek javítása, az aktív időskori élet megélési képességének jobbítása, a generációk közötti együttműködés érdekében, összehangolt és közös tevékenységként hálózati együttműködési formában szervezett kapcsolatot építettünk ki és működtetünk idősotthonokban lakó és a nyugdíjas klubokba járó szépkorúak és a környékükön élő iskolás gyermekek között.

A projekt (elnevezése: GENKAPOCS) megvalósításának eredményeképpen az idősotthonokban élő elmagányosodott, magukra maradt, de szellemileg friss gondozottak, valamint a nyugdíjas klubok tagjai szervezett formában kerülhetnek kapcsolatba olyan közelben lakó iskolás gyermekekkel, akiknek hiányzik a napközbeni gondoskodás, a segítség a leckeírásban és a tanulásban. A jól kiválasztott idős pedagógus (vagy egy-egy tantárgyi területen alapos ismeretekkel rendelkező időskorú) és az adott tantárgyból nehézségekkel küzdő gyermek, a rendszeres heti egy-két találkozás alkalmával mindkettőjük számára hasznosan töltheti el az alkalmankénti kb. egy, másfél órát. Helyszínek: Életöröm Idősek Otthona Veszprém és Zathureczky Berta Idősek Otthona Sepsiszentgyörgy.

 


ÚJABB PROJEKTEKET ZÁRTUNK SIKERREL

 

A KárpátHáló Egyesület, mint a „KárpátHáló KESZ” (Közösségi Együttműködés a Szépkorúakért) tagja, az együttműködés okirata és az annak mellékletét képező szervezeti szabályzat értelmében informatikai alapképzés megvalósításában működött közre az alábbi együttműködők által szervezett helyeken:

 1. Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa Zathureczky Berta Idősek Otthona Sepsiszentgyörgy, Románia
 2. Obrazovno-kulturna ustanova "Cnesa" Oktatási és Művelődési Intézmény Magyarkanizsa, Szerbia
 3. Életöröm Idősek Otthona Veszprém, Magyarország

A képző a KárpátHáló KESZ tagszervezetként az Oktker-Nodus Kiadó Kft. Veszprém volt minden esetben.

Egyesületünk a GULAG–ról szóló megemlékező rendezvényekhez kapcsolódóan a kárpátaljai eseményekről tartott megemlékezést a budapesti Újlaki Általános iskola nyolcadik osztályos tanulóival, pedagógusaival és a KárpátHáló Egyesület tagjaival a kárpátaljai magyarság szovjetesítéséről. Részletesen lásd lejjebb.


AZ EGYESÜLET ELNÖKSÉGE MEGTARTOTTA SORON KÖVETKEZŐ ÜLÉSÉT

2017.03.08

 

Az ülésen jelen voltak: Palotás József elnök, Modláné Görgényi Ildikó elnökségi tag, Varga István elnökségi tag.
Meghívottként jelen voltak: Győri Csilla, Kovátsné Vörös Ágnes, Mihálka Gáborné és Dr. Madarász Sándor.

 

Az elnökségi ülés résztvevői

 

Az elnökségi ülést Palotás József az egyesület elnöke vezette. Az Elnökség a meghívóban szereplő hat napirendi pontot tárgyalta meg és az alábbi határozatokat hozta meg.

 1. A KárpátHáló Egyesület Elnöksége az egyesület közgyűlésének összehívására 2017. május 19-ére tesz javaslatot Palotás József elnök úrnak.
 2. A KárpátHáló Egyesület Elnöksége elfogadta egy készítendő pályázat tervezetét, és megköszönte a pályázat írásának vezetésével megbízott Kovátsné Vörös Ágnes továbbá Varga István eddig végzett előkészítő tevékenységét. Az Elnökség a pályázati projekt vezetésével Modláné Görgényi Ildikót bízta meg.
 3. Az Elnökség Modláné Görgényi Ildikószóbeli beszámolóját az egyesület 2016. évi tevékenységéről tudomásul vette és megbízta, hogy a Közgyűlés számára ez alapján készítsen írásos előterjesztést.
 4. Az Elnökség Győri Csilla szóbeli beszámolóját az egyesület 2016. évi pénzügyi zárásáról tudomásul vette és megbízta, hogy a Közgyűlés számára ez alapján készítsen írásos előterjesztést.
 5. Az Elnökség Modláné Görgényi Ildikószóbeli előterjesztését megvitatta és megbízta az előterjesztőt, hogy az elnökségi ülésen elhangzottak figyelembevételével véglegesítse, és készítse el az egyesület 2017. évi munka és pénzügyi tervét.
 6. Az egyesületi és az elnökségi feladatok ellátásához kapcsolódó megbízások kiadására az Elnökség Dr. Madarász Sándor írásos előterjesztése alapján Győri Csillának operatív ügyvezető titkári, Mihálka Gábornénak elnökségi titkári megbízást adott ki2017. 03. 08.-i hatállyal 2018. 09. 28-ig.  

Az Elnökség megbízta továbbá Modláné Görgényi Ildikót, hogy a könyvelővel kötendő szerződést készítse elő.

 


BEFEJEZŐDÖTT AZ ELSŐ MAGYARORSZÁGI SZÁMÍTÁSTECHNIKAI KÉPZÉS A SZÉPKORÚAK SZÁMÁRA

 

A veszprémiÉletöröm Idősek Otthonában 2016. november 7. és 2017. február 27-e között a KárpátHáló Közösségi Együttműködés a Szépkorúakért keretében, az egyesületünk támogatásával, a veszprémi Oktker-Nodus Kiadó Kft. számítástechnikai képzést tartott szépkorúak számára. Az idősotthonban lakóknál a jelentkezés egyetlen feltétele a 60 évnél idősebb életkor volt.

A képzésre tíz fő jelentkezett, és kezdte meg a harminc órás képzést. A képzés köszönhetően a KárpátHáló KESZ keretében biztosított támogatásoknak a résztvevők számára ingyenes volt.

A képzést a programtulajdonos Oktker-Nodus Kiadó Kft. megbízásából a Kft. tapasztalt szakembere vezette. Az oktató elégedett volt a csoport munkájával, a tanulók előmenetelével. Kiemelte lelkesedésüket és őszinte, a közös munkát segítő kritikus véleménynyilvánításukat.

Az elsajátítandó ismeretek között szerepelt a számítógépes alapismeretek, az online alapismeretek és a szövegszerkesztési ismeretek.

A képzést megkezdő tanulói csoport létszáma sajnos haláleset és betegség miatt tíz főről hét főre fogyatkozott. A képzést sikerrel teljesítők között a legidősebb résztvevő a 83. évében járt. 

A képzést önálló feladatok megoldásával zárták a tanulók. A záró feladatot mind a hét résztvevő sikeresen teljesítette, így mivel ez a képzés Magyarországon hivatalos nyilvántartásba vett, a résztvevők a programtulajdonos Oktker-Nodus Kiadó Kft. jóvoltából látogatási igazolást is kaptak.

 

A képzés ünnepélyes zárásán megjelent a KárpátHáló KESZ elnöke Dr. Madarász Sándor, az Oktker-Nodus Kiadó Kft. tulajdonos ügyvezetője Varga István és Nemes Ágnes az Életöröm Idősek Otthona intézmény vezetője is.

Az informatikai képzést sikeresen elvégzők kezükben az igazolással.
Jobbról Varga István, mellette a háttérben Dr. Madarász Sándor és Nemes Ágnes takarásban

 


AZ EGYESÜLET ELNÖKSÉGE MEGTARTOTTA SORON KÖVETKEZŐ ÜLÉSÉT

2017.02.07

 

2017. év első elnökségi ülését tartotta meg a KárpátHáló Egyesület február 7-én Budapesten.

Az elnökségi ülésen jelen voltak: Palotás József elnök, Varga István elnökségi tag, meghívottként; Dr. Madarász Sándor és Kovátsné Vörös Ágnes.
Modláné Görgényi Ildikó elnökségi tag az ülésről előzetesen kimentését kérte.

 

Az elnökségi ülést Palotás József elnök úr vezette. Az elnökség a meghívóban előzetesen meghatározott napirendi pontokat tárgyalta meg és a következő határozatokat hozta.

 1. A KárpátHáló Egyesület Elnöksége az egyesület GENKAPOCS projektjéről Varga István elnökségi tag beszámolóját tudomásul vette.
 2. Az Elnökség döntött arról, hogy a Tempus kiírásra pályázatot készít román, szlovák és horvát partnerrel.  A pályázat írásának vezetésével megbízta Kovátsné Vörös Ágnest és személyekre bontva meghatározta a további feladatokat is. Megköszönte a közreműködőknek a pályázat előkészítésével és a GENKAPOCS projekttel kapcsolatban eddig végzett tevékenységét.
 3. Az Elnökség két új tag tagfelvételi kérelméről döntött, mindkét esetben egyhangú szavazással támogatva a felvételt.
 4. A Beregszászon tartandó Számítástechnikai ismeretek elnevezésű, Magyarországon E-000515/2014/D027 számmal nyilvántartott 30 órás képzésre 52 fő jelentkezett. A KárpátHáló KESZ együttműködésében megvalósuló képzés ukrajnai partnere a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola(90202 Beregszász, Kossuth tér 6.) Kapcsolattartója Váradi Natália. A magyar felek viselik döntő részben a képzések költségeit a már aláírt megállapodások szerint. A képzések februárban kezdődnek. A KárpátHáló Egyesület Elnöksége megköszönte Dr. Madarász Sándornak, Varga Istvánnak és Váradi Natáliának a képzések megvalósítása érdekében végzett munkáját.

 


GRATULÁLUNK

 

A „KÁRPÁTHÁLÓ KESZ” KÖZÖSSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉS A SZÉPKORÚAKÉRT irányító testülete Klárik Mária Antóniának a KÁRPÁTHÁLÓ EGYESÜLET alapító jogú tagjának odaadó munkájáért, elkötelezettségéért és azért a kiemelkedő teljesítményért, amelyet 2016-ban végzett a közösségi együttműködés és a KÁRPÁTHÁLÓ EGYESÜLET céljainak megvalósításáért a KÁRPÁTHÁLÓ KESZ 2016. DÍJAT adományozta.

Klárik Mária Antónia

Klárik Mária Antónia

 


SIKERESEN BEFEJEZŐDÖTT A SZÁMÍTÁSTECHNIKAI KÉPZÉS A SZÉPKORÚAK SZÁMÁRA MAGYARKANIZSÁN

 

A Cnesa Oktatási és Művelődési Intézmény október elején a KárpátHáló Közösségi Együttműködés a Szépkorúakért, a KárpátHáló Egyesület, valamint a veszprémi Oktker-Nodus Kiadó Kft. támogatásával számítástechnikai tanfolyamot hirdetett szépkorúak számára. A jelentkezés egyetlen feltétele az volt, hogy a hallgatóknak 55 évnél idősebbnek kellett lenniük.

A szervező intézmény a felhívást igyekezett helyi és térségi szinten is eljuttatni a hírközlő szervekhez, televíziókhoz, rádiókhoz, napi- és hetilapokhoz. A program nagy érdekelődést váltott ki nemcsak a helyi, hanem a regionális sajtó munkatársaiból is.

A felhívás többek között az alábbi fórumokon jelent meg:

 1. Cnesa Oktatási és Művelődési Intézmény Facebook oldala
 2. Helyi Önkormányzat
 3. Az Új Kanizsai Újság 2016/39. száma (letöltés)
 4. Vajdaság MA - DÉLVIDÉKI HÍRPORTÁL

Telefonos interjúk hangzottak el a következő rádióállomásoknál:

 • Szabadkai Rádió (2016.10.05.)
 • Pannon Rádió (2016.10.06.)
 • Újvidéki Rádió (2016.10.05.)

A magyarkanizsai székhelyű Info Tv Magyarkanizsai Körkép című heti műsorában is megjelent felhívás állókép, szalaghír és hangos hír formájában.

A toborzás eredményeként a 15 hallgató helyére mintegy száz jelentkezést regisztrált a szervező. A képzés köszönhetően a KárpátHáló KESZ keretében biztosított támogatásoknak a résztvevők számára ingyenes volt.

A felvételt nyert hallgatókkal a munka október végén indult meg a Cnesa OMI oktatási részlegének számítástechnika kabinetjében. A 30 órára tervezett tanmenet heti háromszori találkozó során valósult meg. Egy délután két iskolai órát hallgattak végig a hallgatók.

A képzést a programtulajdonos Oktker-Nodus Kiadó Kft. megbízásából a Cnesa tapasztalt szakembere, Magyari Attila vezette, aki az idősebb korosztályt illetően is rendelkezik oktatási tapasztalattal. Az oktató elégedetten nyugtázta a csoport munkáját. Külön kiemelte lelkesedésüket és őszinte, nyitott érdeklődésüket.

A tervezett tanmenet (számítógépes alapismeretek, online alapismeretek és szövegszerkesztés) teljes mértékben megvalósult, sőt jutott még idő a hallgatók részéről felvetett kérdések, témák tárgyalására és az ismétlésre is.

A képzést lezáró konzultációra, ami a záróvizsgát helyettesíti, 2016. december 13-án, kedden délután került sor az informatikai kabinetben, amelyen megjelent a KárpátHáló KESZ elnöke Dr. Madarász Sándor, a magyarországi Oktker-Nodus Kiadó Kft. tulajdonos ügyvezetője Varga István és a KárpátHáló Egyesület képviselője Kovátsné Vörös Ágnes is.

Mivel ez a képzés Magyarországon hivatalos nyilvántartásba vett, a résztvevők a programtulajdonos Oktker-Nodus Kiadó Kft. jóvoltából látogatási igazolást kaptak.

A záró konzultáción készült fotók és nyilatkozatok megtekinthetők ittitt és itt.

Az óriási túljelentkezés arra enged következtetni, hogy Magyarkanizsán szükség van hasonló tanfolyamok megszervezésére és nemcsak alap, hanem haladó szinten is.

A tanulók a záró konzultáción

 

Összeállította: Búzás Hedvig projektfelelős

 


BESZÁMOLÓ A KÁRPÁTHÁLÓ EGYESÜLET GULÁG PROGRAMJÁRÓL

A KárpátHáló Egyesület pályázatot adott be az Emberi Erőforrások Minisztérium megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett pályázatára „Elhallgatott történelem” címen. Egyesületünk a GULAG–ról szóló megemlékező rendezvényekhez kapcsolódóan a kárpátaljai eseményekről tartott megemlékezést.

Az egyesület előzetesen szándék nyilatkozatot kötött a budapesti Újlaki Általános Iskolával, miszerint az iskola nyolcadik osztályos tanulói, pedagógusai és a KárpátHáló Egyesület tagjai közösen emlékeznek meg a kárpátaljai magyarság szovjetesítéséről.

A program fő előadója egyesületünk tagja; Dr. Váradi Natália történész, a Beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tanára volt. Az előadásának címe „A szovjetrendszer kiépítése Kárpátalján (1944-1945)”.

A résztvevőket a Gábor Áron iskola igazgatója köszöntötte, a rendezvényt Palotás József az egyesületünk elnöke nyitotta meg. Az előadást követő beszélgetést Modláné Görgényi Ildikó projektvezető moderálta.

Az előadásról 13 tanuló írt fogalmazást. A megadott határidőig 13 pályamű érkezett be, amelyeket a KárpátHáló Egyesület tagjaiból és az iskola pedagógusából álló értékelő bizottság minősített.

A KárpátHáló Egyesület tagjaiból és Tóth Sándor az iskola történelem tanárából álló értékelő bizottság a legjobbakat jutalmazta:

 1. első díj 25.000 Ft könyvutalvány: Fazekas Dániel, 8. b osztályos tanuló
 2. második díj 20.000 Ft könyvutalvány: Fekete Floranna, 8. b osztályos tanuló
 3. harmadik díj 15.000 Ft könyvutalvány: Hoffmann Brigitta, 8. b osztályos tanuló.

 

A KárpátHáló Egyesület a legjobb dolgozatokat készítő diákokat könyvjutalomban részesítette.

Dr. Váradi Natália és a hallgatóság egy csoportja

Dr. Váradi Natália történész a KárpátHáló Egyesület alapító tagja tart előadást

 

Összeállította: Modláné Görgényi Ildikó projektvezető

 


MEGHÍVÓ

 

a KÁRPÁTHÁLÓ EGYESÜLET GULÁG programjára

 

Tisztelettel meghívjuk az Újlaki Általános Iskolába, (cím: 1023 Budapest, Ürömi u. 64.) 2016. november 23-án 9.00 órakor kezdődő megemlékező rendezvényünkre.

 

Támogató:

Emberi Erőforrások Minisztérium megbízásából Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett pályázat az „Elhallgatott történelem” címen a GULAG - ról.

A rendezvény célja:

 1. a történelmi múlt emlékeinek feldolgozása, hű és reális átadása a mai kor emberének, a jelen kor fiatal korosztályának,
 2. a Szovjetunóba hurcolt magyarok kárpátaljai emlékhelyei és az azokhoz kapcsolódó történeti háttér bemutatása.

Program:

 1. 9:00 - 9:15 Regisztráció
 2. 9:15 - 9:20 Köszöntőt mond Gábor Áron igazgató (Újlaki Általános Iskola)
 3. 9:20 - 9:30 Előadást megnyitja Palotás József elnök (KárpátHáló Egyesület)
 4. 9:30 - 11:00 A szovjetrendszer kiépítése Kárpátalján (1944-1945). Előadó Dr. Váradi Natália történész (Beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola)
 5. 11:00 - 11:30 Beszélgetés az iskola pedagógusaival a kárpátaljai magyarság helyzetéről és az 1956 emlékének ápolásáról. Moderátor: Modláné Görgényi Ildikó KárpátHáló Egyesület

 


GENKAPOCS

Generációs Kapcsolatok néven új közösségi programot indítottunk

 

A Genkapocs projekt a Kárpát-medence régióiban élő, időskorú lakosság életkörülményeinek javítása, az aktív időskori élet megélési képességének jobbítása, a generációk közötti együttműködés érdekében, összehangolt és közös tevékenységként hálózati együttműködési formában szervezett kapcsolatokat épít ki és működtet idősotthonokban lakó szépkorúak és a környékükön élő iskolás gyermekek között. A projekt határokon átnyúló hálózati együttműködési rendszerben szolgálja egyben a külhoni magyarság és az anyaországban élők kapcsolatainak erősítését is.

Idősotthonokban élő pedagógusok, diplomás szépkorúak egy kidolgozott rendszer szerint, helyi projektvezetők irányítása mellett foglalkoznak környékbeli kisiskolásokkal. A gyermekek kiválasztását a projektben együttműködő iskolák, gyermekvédelmi intézetek végzik.

A kísérleti jelleggel induló projekt költségeit a KárpátHáló Egyesület saját forrásaiból fedezi. A projektben két idősotthon vesz részt:

 1. Életöröm Idősotthon, Veszprém
 2. Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa Zathureczky Berta Otthon, Románia, Kovászna megye, Sepsiszentgyörgy

 

A programban részt vevő idősotthonok kötelezettséget vállaltak arra, hogy a „Genkapocs” civil közösségi projekt keretében, a 2016/17. tanév folyamán, biztosítják a szükséges feltételeket a projekt megvalósításához. A megállapodás a „KárpátHáló KESZ” Közösségi Együttműködés a Szépkorúakért ernyőszervezet szabályai szerint, annak irányításával valósul meg.

 


SOSEM KÉSŐ TANULNI!

Szépkorúak számára indítottunk számítástechnikai tanfolyamot Magyarkanizsán Szerbiában

 

A Cnesa Oktatási és Művelődési Intézmény (Szerbia) a KárpátHáló Közösségi Együttműködés a Szépkorúakért (KESZ) támogatásával, együttműködés keretében számítástechnikai tanfolyamot hirdetett szépkorúak számára.

Az alapismereti informatikai képzés az időskorúak számára az életminőségük javítását szolgálja az információszerzés és a kapcsolattartás modern eszközeinek megismerése és begyakorlása útján.

A 30 órás képzés a Cnesa oktatási részlegében a szerbiai Magyarkanizsán valósul meg, és a résztvevők számára teljes mértékben díjmentes.

Az egyetlen megkötés az, hogy a jelentkezőknek 55 évnél idősebbeknek kell lenniük.

 

A képzést tapasztalt szakember, Magyari Attila vezeti.

 

A tervezett tanmenet moduljai:

 • számítógépes alapismeretek
 • online alapismeretek (böngészés, levelezés)
 • szövegszerkesztés.

Mivel a képzésre túljelentkezés volt, ezért tervezzük, hogy 2017-ben újabb képzést szervezünk. ÉrdeklődniBúzás Hedvignél lehet Magyarkanizsán a Főtér 9-es szám alatt személyesen, vagy a 024/873-043-as telefonszámon.

 


ÜLÉST TARTOTT A KÁRPÁTHÁLÓ EGYESÜLET ELNÖKSÉGE

 

Az elnökségi ülés időpontja:2016. október 27.

 Az elnökségi ülésen az elnökség tagjai és a napirendekhez meghívott hat egyesületi tag vett részt.

 

Az elnökségi ülés a következő napirendi pontokat tárgyalta meg:

 1. Az egyesület alapszabályának módosítása a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről előírásainak megfelelően
 2. Tájékoztató és a feladatok meghatározása a NAV számára készítendő bevallásokról
 3. Az új alapszabálynak megfelelően a tagnyilvántartás aktualizálása
 4. Az egyesület 2016. évi költségvetési és munkatervének áttekintése
 5. A 2015.éves pénzügyi záró-beszámoló elfogadása
 6. Tájékoztató az NCA pályázati támogatásról és javaslat annak felhasználásáról
 7. Az 1956-os megemlékezésekre elnyert pályázati projektünk aktivitásainak és pénzügyi tervének véglegesítése
 8. Beszámoló a „GENKAPOCS” projektről
 9. Beszámoló az informatikai képzésekről
 10. A pályázatfigyelő munkacsoport beszámolója, és az aktuális feladatok kijelölése
 11. Tájékoztató az „European Covenant on Demographic Change »-al kapcsolatos eseményekról
 12. Tájékoztató a www.karpathalo honlapról

 

Az elnökségi ülésen a jelenlévők minden napirendi pontot megtárgyaltak, az előterjesztők beszámolóit egyhangúan elfogadták.

 


MEGTARTOTTA KÖZGYŰLÉSÉT A KÁRPÁTHÁLÓ EGYESÜLET

 

2016. szeptember 28.-án az OKTKER-NODUS Kiadó Kft. 8200 Veszprém, Bartók Béla u. 12. számú központjában megtartotta közgyűlését a KárpátHáló Egyesület. A közgyűlés helyszínét és a közgyűlésre érkező tagtársaink vendégül látását az OKTKER-NODUS Kiadó Kft., mint a KárpátHáló KESZ tagszervezete biztosította.

A KárpátHáló Egyesület korábbi, 2016. 04. 22-én tartott közgyűlésének határozataiból eredő adatváltozásokat az illetékes hatóság formai okokra történő hivatkozással nem vezette át. A határozatok érvényesítéséhez hiánypótlást kért, illetve azt javasolta, hogy ismételjük meg a közgyűlést. Ezért került sor az alapszabály újbóli megszavazására és tisztségviselők újbóli megválasztására.

A szeptember 28.-án 14.00 óra eredeti időpontra összehívott közgyűlést – mivel a jelenlét 43%-os volt – határozatképtelenné kellett nyilvánítani. A megismételt, és az alapszabályunk értelmében határozatképes közgyűlés a meghívóban kiküldötteknek megfelelően az alábbi napirendi pontokról tárgyalt, és hozott határozatot.

Határozat-hozatal közben

Határozat-hozatal közben

 

1. Napirend: Az egyesület alapszabályának módosítása a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről előírásainak megfelelően.

Határozat: A KárpátHáló Egyesület közgyűlése egyhangú szavazással, az egyesület 2013. augusztus 28.-án kelt alapszabályát hatályon kívül helyezi és elfogadja a 2016. szeptember 28.-án kelt új alapszabályát.

2. Napirend: A korábbi alapszabály szerint megválasztott és a 2016. augusztus 28-án lejáró mandátumú tisztségviselők munkájának megköszönése, továbbá Palotás József felhatalmazása az elnöki teendők ellátására a megválasztott új elnök bejegyzéséig.

Határozat: Az Egyesület közgyűlése titkos szavazással, a megválasztásra kerülő új elnök hivatalos bejegyzéséig, illetve a jogszabályokban meghatározott ideig megbízza Palotás Józsefet az elnöki teendők további ellátásával.

3. Napirend: Az új alapszabálynak megfelelően az elnök és a tisztségviselők megválasztása és tisztségelfogadás

Határozat: A KárpátHáló Egyesület közgyűlése az új alapszabályának megfelelően az egyesületi tisztségviselőket illetően titkos szavazással az alábbi határozatot hozta:

Palotás Józsefet 2021. 09. 28-ig elnöknek,

Varga Istvánt 2021. 09. 28-ig az elnökség tagjává

Modláné Görgényi Ildikót 2021. 09. 28-ig az elnökség tagjává választotta.

 

A közgyűlésen résztvevők egy csoportja

A közgyűlésen résztvevők egy csoportja

 

A közgyűlés az egyebek keretében még az alábbiakat tárgyalta meg:

 1. Az „Elhallgatott történelem” (GUL-15-A) című témakörhöz kapcsolódó pályázattal kapcsolatos teendők
 2. Az Országos Bírósági Hivatal által közzétett egyszerűsített éves pénzügyi beszámoló elkészítése
 3. Beszámoló a „GENKAPOCS” projekt aktuális kérdéseiről
 4. Tájékoztató az Informatika időseknek (Számítástechnikai ismeretek) 30 órásképzésekről
 5. A 2017. évre tervezett projekt előkészítő team megalakítása

A közgyűlést Dr. Madarász Sándor vezette le, mivel Palotás József elnök úr hivatali elfoglaltsága miatt nem tudott a közgyűlésen megjelenni. Dr. Madarász Sándor levezető elnök gratulált a megválasztott elnöknek és az elnökség tagjainak, megköszönte a megjelentek aktív közreműködését és az OKTKER-NODUS Kiadó Kft. vendéglátását. Külön köszönetet mondott a határon túlról érkező honfitárs tagtársainknak az egyesületi munkában való példamutató közreműködésért.

 


IDŐSÜGYI KONFERENCIA SEPSISZENTGYÖRGYÖN A ZATHURECZKY BERTA OTTHONBAN

Amit az idősödésről tudni kell...

Szeretettel meghívjuk 2016. október 5-én, 9:00 órától sorra kerülő szakmai továbbképzésre.

 


EGYESÜLETI KÖZGYŰLÉS!

AZ EGYESÜLET 2016. SZEPTEMBER 28-ÁN, 14:00 ÓRAI KEZDETTEL KÖZGYŰLÉST TART

 

A közgyűlés helyszíne: OKTKER-NODUS Kiadó Kft. 8200 Veszprém, Bartók Béla u. 12.

A KárpátHáló Egyesület 2016. 04. 22-én tartott közgyűlésének határozataiból eredő adatváltozásokat az illetékes hatóság formai okokra történő hivatkozással nem vezette át. A határozatok érvényesítéséhez hiánypótlást kért, illetve azt javasolta, hogy ismételjük meg a taggyűlést. Az előzőek érdekében a KárpátHáló Egyesület taggyűlést tart.

 

A közgyűlés napirendi pontjai:

 1. Az egyesület alapszabályának módosítása a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről előírásainak megfelelően
 2. A korábbi alapszabály szerint megválasztott és a 2016. augusztus 28-án lejáró mandátumú tisztségviselők munkájának megköszönése, továbbá Palotás József felhatalmazása az elnöki teendők ellátására a megválasztott új elnök bejegyzéséig.
 3. Az új alapszabálynak megfelelően az elnök és a tisztségviselők megválasztása és tisztségelfogadás

 


SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ISMERETEK KÉPZÉS

Sepsiszentgyörgyön a Zathureczky Berta Otthonban

 

A „KárpátHáló KESZ” Közösségi Együttműködés a Szépkorúakért az alapító okiratában megfogalmazott célkitűzései és a szervezeti szabályzata értelmében, megszervezte és megvalósította első képzését a szépkorúak számára. A számítástechnika alapismereti képzés, amely az együttműködés egyik tagszervezetében, Sepsiszentgyörgy városának idősek otthonában volt, a 2016. július 27-én megtartott záró-konzultációval fejeződött be. A Sepsiszentgyörgyön megvalósított képzés programját Magyarországon a felnőttképzési törvény szerinti D kategóriában Számítástechnikai ismeretek elnevezéssel E-000515/2014/D027 számmal tartják nyilván. Az alapismereti informatikai képzés az időskorúak számára, az életminőségük javítását szolgálja az információszerzés és a kapcsolattartás modern eszközeinek megismerése és begyakorlása útján. A képzés a határokon átnyúló hálózati együttműködési rendszerben szolgálja egyben a külhoni magyarság és az anyaországban élők kapcsolatainak erősítését is.

 A képzés megvalósítása négyoldalú megállapodás alapján történt a KárpátHáló KESZmint ernyőszervezet szabályai szerint. A megállapodás támogatottja; a Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa Zathureczky Berta Otthon Románia, Kovászna megye, támogató az Oktker-Nodus Kiadó Kft. Magyarország, Veszprém megye, koordinátora KárpátHáló Egyesület Magyarország.

A képen a megállapodás aláíróinak képviselői láthatók a képzés ünnepélyes zárásának előkészítésén. Balról jobbra: Kovácsné Vörös Ágnes a KárpátHáló Egyesület képviselője, Dr. Madarász Sándor KárpátHáló KESZ elnök, Varga István az Oktker-Nodus Kiadó Kft. tulajdonos igazgatója, Klárik Mária Antónia a Zathureczky Berta Otthon igazgatója.

 

A képzés a résztvevőknek ingyenes volt. A képzés költségeit a megállapodást aláíró szervezetek, illetve azok tagjai állták. A képzés megvalósításában a képzési program elkészítésével és hivatalos nyilvántartásba vételével, a felnőttképzési tevékenységgel járó adminisztráció elkészítésével, az utazási költségek átvállalásával jelentős szerepet játszott az Oktker-Nodus Kiadó Kft.. A gondos szervezési munkákért, a tárgyi, a technikai és az egyéb feltételek biztosításáért köszönet illeti meg Klárik Mária Antónia igazgatónőt. A KárpátHáló Egyesület és a KESZ tagjai anyagi hozzájárulásukkal és szervező munkájukkal segítették a sikeres képzést.

A Számítástechnikai ismeretek elnevezésű, Magyarországon a hivatalos nyilvántartás szerint engedélyezett 30 órás képzés programja az alábbi tananyag egységeket tartalmazza: számítógépes alapismeretek, online alapismeretek és szövegszerkesztés. A képzésen résztvevők elsajátították a számítógép-használathoz szükséges elméleti és gyakorlati alapokat, amelynek segítségével (a gyakorlati tudás megszerzése után) képessé váltak a számítógép szabályos, biztonságos, jogszerű és hatékony használatára. Képesek az interneten való tájékozódásra (böngészésre) és a levelezési technikák birtokában gyorsan és hatékonyan juthatnak információkhoz, és létesíthetnek elektronikus kapcsolatokat. A számítógépes szövegszerkesztéssel kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátításával levelek, illetve egyéb dokumentumok létrehozását és szerkesztését, továbbá a számítógép szövegszerkesztő funkcióinak hatékony alkalmazását is megtanulták.

A képzés záró-konzultációval fejeződött be, amelyen részt vettek az együttműködési megállapodást aláíró felek képviselői is. A záró-konzultáció anyagát a képző (a fenti képen a képző képviselői; Varga István igazgató és Keresztes László oktató) készítették elő. A képzési követelményeket sikeresen teljesítő kilenc résztvevő a magyarországi felnőttképzési törvény szerinti tanúsítványt kapott.

 

A képen a záró-konzultáció résztvevőinek egy csoportja látható (balról a harmadik Molnár Ghizela színművésznő).

 

A képzésen az előzetes terveknek megfelelően 11 fő vett részt. Közülük 9 fő sikeresen teljesítette a képzési követelményeket. A tanulók mindannyian az idősotthon gondozottjai, közülük hat személy az idősotthonban él. A legidősebb tanuló elmúlt 90 éves, és a legfiatalabb is már betöltötte 60. életévét. Az alábbi fénykép a záró-konzultációt követően készült, a képzést sikeresen befejezők kezében a képző szervezet, az OKTKER- Nodus Kiadó Kft. tanúsítványával. Az első sorban középen Klárik Mária Antónia igazgatónő, aki áldozatos munkájával megteremtette a képzés intézeti feltételeit.

 

A képen a hátsó sor közepén a képzés vezető oktatója Keresztes László áll, aki végtelen türelemmel, humorral és magas szintű tudásával segítette tanulóit a képzési követelmények elsajátításában.

 

A képzés sikeres volt, a benne résztvevők az előzetesen megszerzett tudásuknak megfelelően jelentős eredményt értek el a korszerű informatika eszközök használatában. Mindenki képessé vált a számítógép használatára, az internet által biztosított lehetőségek bizonyos szintű önálló alkalmazására. Legtöbbjük számára kinyílt egy új világ, amely szebbé, érdekesebbé teszi napjaikat. Megható volt, ahogy e lehetőségért a képzés zárásakor köszönetet mondtak. Molnár Ghizela nyugalmazott színművésznő egy gyönyörű balladát is előadott, így közvetítve a csoport köszönetét.

 

A „Számítástechnikai ismeretek” elnevezéssel E-000515/2014/D027 számmal Magyarországon nyilvántartott képzést sikeresen elvégzettek névsora: Asztalos Béla, Asztalos Hajnalka, Bilaus Andor Teodor, Daia Rózália, Máthé Zelma, Moldován Hedviga, Molnár Ghizela, Kiss Balázs, Lăcătuş Mária, Nagy Anna.

A képzés megvalósítói a képzés sikeres zárását követően a sepsiszentgyörgyi Zathureczky Berta Otthonban.

 

Tanúsítvány átadás

 

 

Dr. Madarász Sándor
KárpátHáló KESZ
elnök

 


IDŐSKORÚAK INFORMATIKAI KÉPZÉSÉNEK ÜNNEPÉLYES ZÁRÁSA

Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa Zathureczky Berta Otthon, SepsiszentgyörgyGrigore Balan utca 31.

2016. július 28. 14.00 óra

 

A KÁRPÁTHÁLÓ KESZ TÁMOGATÁSÁVAL MEGVALÓSÍTJUK AZ ELSŐ INFORMATIKAI KÉPZÉSÜNKET SZÉPKORÚAK SZÁMÁRA

 

Kárpátháló KESZ (Közösségi Együttműködés a Szépkorúakért) elnevezéssel 2013. augusztus 29-én Kecskeméten jegyezték be azt a Kárpát-medencei szervezetet, amely az idén informatikai alapképzést biztosít a szervezet tagjai és támogatottjai, ez esetben a sepsiszentgyörgyi Zathureczky Berta Otthon időskorú kedvezményezettei számára.


A tanfolyam három partnerszervezet összefogása által jött létre: a KESZ a program irányítója, az Oktker-Nodus Kiadó Kft. a támogató, a Zathureczky Berta-idősotthon pedig támogatott félként vesz részt benne. 
A Kárpátháló KESZ – amelynek a Zathureczky Berta Otthon alapító tagja – kiemelt célja az időskorú lakosság életkörülményeinek javítása, az aktív időskori élet megélési képességének bővítése a generációk közötti együttműködés érdekében. Az alapítók az élethosszig tartó tanulás programban hálózati együttműködést hoztak létre főleg képzési és egyéb szolgáltatások összehangolt és közös tevékenységként történő végzésére. A hálózathoz 2014-ben a sepsiszentgyörgyi helyi önkormányzat is csatlakozott.
A jelenlegi tanfolyam – alapismereti informatikai képzés – az időskorúak életminőségének javítását, az információszerzés és a kapcsolattartás modern eszközeinek megismertetését és használatuk begyakorlását tűzte ki céljául. A képzés határokon átnyúló hálózati együttműködési rendszerben szolgálja a külhoni magyarság és az anyaországban élők kapcsolatainak erősítését.
A június 27-én kezdődött harmincórás tanfolyamra tizenkét személy iratkozott be. A hallgatók a képzés jellegétől függően oklevelet, tanúsítványt vagy bizonyítványt kapnak.
Az időskori oktatás feladata és fontossága felkészíteni az embert az öregedéssel együtt járó változásokra. Elősegíti az aktív, harmonikus öregkor feltételeit tanulással, művelődéssel. Fontos szerepet játszik a felzárkóztatásban, valamint a generációk közti kommunikáció megerősítésében.
A Zathureczky Berta Otthonban jelenleg 34 bentlakó él, a nappali bejárók száma ötven fő, a Respiro programban ideiglenesen hat személyt látunk el. 

Időskorban is fontos a tanulás - 2016. július 8., péntek - Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

További információ:

Sosem késő tanulni! - Székely Hírmondó - Sajto.ro partner

 

KLÁRIK MÁRIA

 


KÖZGYŰLÉS

A KárpátHáló Egyesület 2016. 04. 22-én. tartotta meg közgyűlését a neszmélyi „Rétespajta és Apartmanház” fogadóban (2544 Neszmély, Fő út 53-55 http://retespajta.hu/ )

Az eredeti időpontra összehívott közgyűlés határozatképtelen volt, ezért a meghívóban leírtak szerint, a meghirdetett helyszínen 14.00 órai kezdettel ismételt közgyűlést tartottunk. Az alapszabályunk értelmében az ismételt közgyűlés határozatképes volt. Az egyesületi tagok számára, igény szerint 2016. április 22-én este szállást és étkezést biztosítottunk. A helyszínre utazás költségeit az egyesület nem térítette, az utazását mindenki egyénileg maga szervezte.

A közgyűlés fő célja volt, hogy a KárpátHáló Egyesületnek a szervezet létrehozásakor meghatározott alapszabályát, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezéseinek megfelelően módosítsa. A jelenlévők az új alapszabályt megvitatták, és az előzetes tervezetnek megfelelően módosították. Sor került az új alapszabály szerinti vezetési struktúra tisztségviselőinek megválasztására, illetve a korábbi tisztségviselők visszahívására. Az új alapszabályunk értelmében az egyesület szervei: a közgyűlés és az elnökség. Az egyesület tisztségviselői: az elnök és a két elnökségi tag. Palotás József elnökünk tisztségét nem érintette az alapszabály változása, míg Modláné Görgényi Ildikót és Varga Istvánt az új elnökség tagjaként a közgyűlés öt év, határozott időre választotta meg.

Döntött a közgyűlés a tagdíjról is, melynek mértéke 2016-ban változatlanul 5000 Ft. A befizetési határidő 2016. május 24. Külhoni tagtársaink számára lehetőség van banki átutalás helyett a házipénztárba való befizetésre is 2016. november 1-ig.

A közgyűlés a meghívóban jelzett, alábbi napirendi pontokat tárgyalta meg és hozta meg határozatait:

 1. Beszámoló az egyesület 2015. évi tevékenységeiről, tájékoztató az egyesület 2015. évi költségvetésének teljesítéséről:
 2. Az egyesület 2016. évi költségvetési tervének megvitatása és elfogadása
 3. Az egyesület 2016. évi munkatervének megvitatása és elfogadása
 4. Tájékoztatás a Nemzeti Együttműködési Alaphoz benyújtott pályázatokról
 5. Tájékoztatás a beadott GULÁG pályázatról
 6. Törvényszéki végzés értelmében alapszabály módosítása. Egyesület alapszabályának módosítása a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről előírásainak megfelelően
 7. Tagdíj-befizetések kérdésének megvitatása 2016.évre
 8. Aktuális kérdések megvitatása

 

A közgyűlésen résztvevő tagok egy csoportja munka közben:

 

Dr. Madarász Sándor
alapító tag